One Comment

  1. lea says:

    את מאתגרת אותי עם הדמוי בית הזה שבכל פעם מקבל משמעות אחרת וזורק אותי למקומות שונים בניתוח.

    תגידי, את מרשה להשתמש בציורים האלה במצגת שלי על אקלים חינוכי בבית הספר?